www.derlarrubiz.com

บทความ การสร้างเวบไซท์

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

	 เวบไซท์ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน
 	 1. โดเมนเนม หรือ ชื่อเวบไซท์
 	 2. เวบโฮสติ้ง หรือผู้ให้บริการสำหรับการมีเนื้อที่ข้อมูลที่จะนำข้อมูลเวบไปฝากไว้
	  3. เนื้อหาของเวบไซท์ หรือข้อมูลที่เขียนไว้ในรูปแบบของ โปรแกรมภาษา HTML

	 ก่อนอื่นทำความเข้าใจในการเป็นเจ้าของเวบไซท์
 	    เราต้องจดทะเบียนชื่อเวบไซท์ของเราก่อน แล้วจึงไปสมัครกับผู้ให้บริการเวบโฮสติ้งขอเช่าพื้นที่ฝากข้อมูล
	ในระบบอินเตอร์เนท ซึ่งเราจะสมัครกับผู้ให้บริการเวบโฮสติ้งนั่นเอง ต่อจากนั้น เราจะต้องมีข้อมูลที่จะเขียนข้อความ
	ลงในเวบ ไซท์ ซึ่งต้องเขียนเป็นภาษา HTML (Hyper text media languge)เมื่อเขียนเสร็จ ต้องส่งข้อมูล
	เข้าไปที่พื้นที่ข้อมูลที่เราเช่ากับเวบโฮสติ้งโดยใช้โปรแกรม จำพวก FTP (files transfer Potocal) 
	 เช่น โปรแกรม WS_FTP pro ซึ่งหาได้จากการดาวน์โหลด จากอินเตอร์เนท
	    ก็สรุปได้ว่ามีขั้นตอน 3 อย่างในการที่จะกำเนิดเวบไซท์ ดังกล่าวแล้วข้างต้น.

	 ข้อมูลที่ทำจริง:
	       การจดโดเมนเนม มีผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อเวบไซท์อยู่ หลายบริษัท ก็ให้เข้าไปที่เวบไซท์
	ของบริษัท ที่เขาให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม แล้วทำตามขั้นตอนที่เขากำหนด บอกวิธีการชำระเงินซึ่ง
	สามารถที่จะชำระโดยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เนทตามคำแนะนำของผู้ให้บริการ
	หรืออาจต้องไปฝากเงินเข้าบัญชีของผู้ให้บริการตามคำแนะนำของผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม นั้น ๆ
	ในการจดทะเบียน การสร้างหรือกำหนดชื่อของเวบไซท์ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยมีผู้จดทะเบียนก่อนหน้าที่เราจะขอ
	หากซ้ำต้องกำหนดใหม่.
	       การลงทะเบียนสมัครขอใช้พื้นที่ลงข้อมูลเวบไซท์กับเวบโฮสติ้ง (WEB HOSTING)
	ผู้ให้บริการเวบโฮสติ้งจะให้เราสามารถลงทะเบียนสมัครขอใช้พื้นที่ฝากข้อมูลเวบไซท์ตามแพคเกจที่เหมาะสม
	และขึ้นอยู่กับราคาของแพคเกจนั้น ๆตามที่เราสนใจ และก่อนการสมัคร เราต้องมีชื่อเวบไซท์
	เป็นของตัวเองแล้ว เท่านั้น  การสมัครจะต้องสมัครขอใช้พื่นที่เป็นรายปีหรือต่อเนื่อง
	สองปี หรือสามปี และต้องชำระเงินสำหรับการเช่าพื้นที่ข้อมูล หากมีการสมัครลงทะเบียนแล้ว
	แต่ต่างบริษัทกับผู้ให้บริการจดทะเบียนเวบไซท์ หรือคนละเนทเวิร์ค ทำให้ข้อมูลลิงค์กันไม่ได้
	 จะต้องเข้าไปแจ้งความจำนงค์ให้ เวบที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของเราให้ตั้งค่าพารามิเตอร์
	ให้โอนชื่อเวบไซท์มีช่องทางข้อมูลไปที่เวบโฮสติ้ง ถึงจะสามารถเปิดเวบไซท์ ได้

	(มีเวบโฮสติ้ง บางหน่วยงาน สามารถให้เราจองเนื้อที่ลงข้อมูลเวบไซท์ได้ ฟรี)  
	เมื่อสมัครเช่าพื้นที่กับเวบโฮสติ้งแล้ว เราจะได้รับข้อมูลที่สำคัญและห้ามลืมดังนี้
	1.ชื่อเวบไซท์ของเวบโฮสติ้ง
	2.ชื่อของเราในการ log in เข้าไปในระบบของเวบโฮสติ้ง
	3.ระหัสผ่าน(password)    
	4.incoming mail(POP3)server:mail.xxxxxxxx.com
					5.outgoing Mail(SMTP)server:smtp.xxxxxxxx.com
	6.โดยที่ Username:@xxxxxxxx.com
	7.โดยที่ Password:     
	8.เวบโฮสติ้งจะให้เราเข้าไปยังพื้นที่ control panel โดยให้ชื่อเวบไซ์ชื่อใดใด ตามแต่กำหนดมาให้


	  เราสามารถเข้าไปเพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของพื้นที่เวบไซท์ที่เราเช่าได้
	สุดท้ายทำตามคำแนะนำของเวบโฮสติ้งในการทำรายการต่าง ๆ
		
         ไปเวบไซ้ท์ www.คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่