www.derlarrubiz.com

เวบ ฟานัก วิศวะกรรมระบบควบคุม

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

       บทความ:
               Fanuc เป็นชื่อที่ในวงการเครื่องจักรอัตโนมัต ทราบกันดีในเรื่อง ของเครื่อง
       จักร ในการผลิตชิ้นงาน โลหะ ที่เรียกกันว่า CNC machine
               Fanuc เองนั้น โดยสาขาของการควบคุมนั้นหยั่งลึกถึงอุปกรณ์ควบคุม PLC
        และรวมถึงระบบ Computer control VME BUS system เป็นต้น